ISO/IEC 27001:2013 [Informacijos saugumo valdymo sistema]

Informacijos saugumo tikslai:

 • Užtikrinti įmonių veiklos tęstinumą;
 • Mažinti su informacija susijusią riziką, užkertant kelią informacijos saugumo incidentams arba mažinant jų tikėtiną žalą.

Uždaviniai ir veiklos kryptys informacijos saugumo srityje:

 • Rūpintis kuriamos, apdorojamos ir saugomos informacijos saugumu;
 • Apsaugoti įmonių informacijos turtą nuo vidinių ir išorinių, sąmoningų, atsitiktinių ar kitokių grėsmių;
 • Suteikti galimybę darbuotojams saugiai keistis informacija ir ją apdoroti;
 • Atlikti rizikos, susijusios su informacijos turtu, vertinimą, remiantis patvirtinta rizikos vertinimo metodika;
 • Parinkti adekvačias valdymo priemones nustatytoms rizikoms mažinti;
 • Laikytis teisinių ir sutartinių reikalavimų;
 • Sistemingai kelti darbuotojų kvalifikaciją ir didinti supratimą informacijos saugumo srityje;
 • Pranešti vadovybei ir visapusiškai ištirti visus įvykusius ar tikėtinus informacijos saugumo incidentus;
 • Rengti, prižiūrėti ir valdyti įmonių veiklos tęstinumo planus;
 • Nuolat tobulinti informacijos saugumo valdymo sistemą pagal ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėse įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama informacijos saugumo valdymo sistema, atitinkanti ISO/IEC 27001:2013 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonių vadovų patvirtinta Informacijos saugumo valdymo politika.