ISO 14001:2015 [Aplinkos vadybos sistema]

Aplinkos apsaugos tikslai:

  • Diegti ekologijos požiūriu pažangius inžinerinius sprendimus bei sistemas;
  • Nuolat gerinti aplinkos vadybos sistemos veiksmingumą;
  • Taupiai ir racionaliai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius, skatinti susidarančių atliekų surinkimą bei antrinį panaudojimą;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, ugdyti sąmoningumą ir atsakomybę už aplinkosaugą;
  • Užtikrinti taikomų teisinių ir kitų reikalavimų vykdymą.

Šių įsipareigojimų vykdymui, įmonėse įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat tobulinama aplinkos vadybos sistema, atitinkanti ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.

Šios vadybos sistemos reikalavimų laikymuisi yra išleista bei įmonių vadovų patvirtinta Aplinkos apsaugos politika.