ES struktūrinės paramos valdymo ir priežiūros IS (SFMIS2014)

ElsisElsis pro
Projekto pavadinimas:

Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos posistemis.

Klientas:

FINANSŲ MINISTERIJA

Laikotarpis:

2014/07 – 2017/07

Sprendimai:

;

Projekto aprašymas:

SFMIS paskirrtis – rinkti, apdoroti ir saugoti statistikos ir finansinius duomenis, susijusius su Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (toliau – BPD) įgyvendinimu, strategijos ir veiksmų programų įgyvendinimu, 2000–2006 metų ES sanglaudos fondo įgyvendinimu (toliau – Sanglaudos fondas), ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų (toliau – ES struktūriniai fondai) lėšų, bendrojo finansavimo lėšų ir nacionalinių lėšų panaudojimu, 2009–2014 metų EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimu ir šiomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų įgyvendinimu, šią informaciją perduoti Europos Komisijai (toliau – EK) arba EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdybai, užtikrinti šių procesų atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų surinkimą ir pateikimą, nepažeidžiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų, sudaryti sąlygas DMS paslaugų vartotojams (pareiškėjams ir (arba) projektų vykdytojams) duomenis teikti elektroniniu būdu ir operatyviai teikti grįžtamąją informaciją jiems bei viešai skelbti teisės aktuose numatytą informaciją viešinimo svetainėse.

SFMIS2014 projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekti šie tikslai:

  • Modifikuota SFMIS sistema, sukurtas SFMIS2014 posistemis, kuris leidžia įgyvendinti naujus 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos administravimo procesus, pasikeitimus programavimo dokumentų struktūroje, nacionaliniuose ir ES teisės aktuose;
  • Sudarytos galimybės efektyviau aptarnauti naujo periodo paslaugų gavėjus, įgyvendintos galimybės pasinaudoti įvairiais kanalais teikiamomis elekroninėmis paslaugomis – pereita prie elektroninių dokumentų pateikimo ir saugojimo, e-parašo, e-komunikacijos funkcionalumo naudojimo.

Panaudotos technologijos:
3-lygių architektūra, web-sąsaja, Microsoft SQL Server, Microsoft Reporting Services analizei ir ataskaitoms generuoti, Microsoft Sharepoint dokumentų saugykla, Wildfly, Apache Tomcat, Apache ActiveMQ, Java XML, JSF (Trinidad JSF komponentai, AJAX).